Normy i klasy

 Bezpieczeństwo.

 

Bezpieczeństwo, jedną z potrzeb człowieka, charakteryzująca się brakiem ryzyka utraty czegoś szczególnie wartościowego. Życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych i dóbr niematerialnych. Bezpieczeństwo w wysokim stopniu kształtuje sposób naszego życia. Brak lęku i obaw o utratę naszych dóbr, poprawia jakość życia psychicznego i ułatwia możliwości skupienia większej uwagi na inne procesy funkcjonowania społecznego.

Nasza branża daje możliwości niesienia pomocy przy uzyskaniu bezpieczeństwa dla dóbr materialnych i niematerialnych. Oferując sejfy w szerokiej klasyfikacji zabezpieczeń, zwiększamy stopień bezpieczeństwa waszych dóbr.

 

                                     

Klasa odporności na włamanie 
według Polskiej Normy PN-EN 14450

Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych stale w urządzeniach niezabezpieczonych systemem sygnalizacji włamania i napadu

limit przechowywanych wartości w zł w urządzeniach o danej klasie odporności

**wartość ubezpieczenia każdorazowo winna być ustalana przez klienta z danym ubezpieczycielem

klasa S1

* 0,1 jednostki obliczeniowej

ok. 48 000

 wartość ubezpieczenia każdorazowo winna być ustalana przez klienta z danym ubezpieczycielem

klasa S2

0,2 jednostki obliczeniowej

ok. 96 000

wartość ubezpieczenia każdorazowo winna być ustalana przez klienta z danym ubezpieczycielem

Klasa odporności na włamanie według PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2

Limity wartości pieniężnych przechowywanych w urządzeniach niewyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu

limit przechowywanych wartości w zł w urządzeniach o danej klasie odporności

**wartość ubezpieczenie

klasa 0

0,5 jednostki obliczeniowej(lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków - patrz tablica nr1 wspomnianego wyżej Rozporządzenia

ok. 240 000

wartość ubezpieczenia każdorazowo winna być ustalana przez klienta z danym ubezpieczycielem

klasa I

1,0 jednostki obliczeniowej (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków - patrz tablica nr 1 wymienionego wyżej Rozporządzenia

ok. 480 000

wartość ubezpieczenia każdorazowo winna być ustalana przez klienta z danym ubezpieczycielem

klasa II

1,5 jednostki obliczeniowej (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków - patrz tablica nr 1 wymienionego wyżej Rozporządzenia

ok. 720 000

wartość ubezpieczenia każdorazowo winna być ustalana przez klienta z danym ubezpieczycielem

klasa III

3,0 jednostki obliczeniowej (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków - patrz tablica nr 1 wymienionego wyżej Rozporządzenia

ok. 1 440 000

wartość ubezpieczenia każdorazowo winna być ustalana przez klienta z danym ubezpieczycielem

klasa IV

5,0 jednostki obliczeniowej (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków - patrz tablica nr 1 wymienionego wyżej Rozporządzenia

ok. 2 400 000

wartość ubezpieczenia każdorazowo winna być ustalana przez klienta z danym ubezpieczycielem

urządzenie w klasie S1

możliwość przechowywania broni

Spełnia wymagania do przechowywania broni
wg rozporządzenia MSWiA z 16.09.2014 roku

 

 Słownik

* Przez jednostkę obliczeniową /j.o./ rozumie się jednostkę określająca wartość limitu, wynoszącą 120 – krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Wg stanu na 03/2015 wynosi: 4000 zł x 120 = 480 000zł

** Wartość- pod tym pojęciem mogą być rozumiane różnego rodzaju przedmioty, dokumenty, pieniądze, pamiątki rodzinne, biżuteria, sprzęt elektroniczny itd..

 

Dane z Załącznika nr 2 do rozporządzenia MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dn. 07 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych

i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

 

 

Klasyfikacja szaf do przechowywania dokumentów niejawnych

 

Dokumenty o ograniczonym stopniu jawności powinny być przechowywane w szafach lub sejfach stalowych. zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18.10.2005r  MSWiA oraz Zarządzenia nr 25/MON z dnia 17.11.2005r.n. W zależności od rodzaju oraz stopnia poufności dokumentów dokonano klasyfikacji szaf. Możemy tu polecić nasze szafy do kancelarii tajnych jako jedne z najlepszych szafy do kancelarii tajnych na rynku.

 

Materiały znajdujące się w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych powinny znajdować się w szafach stalowych określonej klasy :

 

Dokumenty oznaczone klauzulą „zastrzeżone” w szafach klasy A

Dokumenty oznaczone klauzulą  „tajne-poufne” w szafach klasy B

Dokumenty oznaczone klauzulą  „ściśle tajne” w szafach klasy C

 

Dokumenty znajdujące się w jednostkach cywilnych powinny być przechowywane w szafach stalowych stosownie do nadanej klauzuli tajności:

 

 "poufne" - w szafach stalowych klasy A;

 "tajne" - w szafach stalowych klasy B;

 "ściśle tajne" - w szafach stalowych klasy C.

 

Klasy zabezpieczeń wartości – ochrona ognioodporna.

 

W klasie odporności ogniowej następuje podział pod względem przechowywanych rzeczy, a głównymi odnośnikami podziału są dokumenty papierowe i nośniki danych.

 

Ognioodporność dla dokumentów papierowych.

 

S60P – 60 minut wytrzymałości ogniowej

S120P – 120 minut wytrzymałości ogniowej

 

Ognioodporność dla nośników danych

 

S60DIS – 60 minuto wytrzymałości ogniowej

S120DIS – 120 minut wytrzymałości ogniowej